Státní dotace - finanční příspěvky na hospodaření v lesích

O programu

Stát každoročně poskytuje finanční příspěvky na hospodaření v lesích, přičemž většina činností je podporována z rozpočtů jednotlivých krajů. Krajské úřady přitom samy rozhodují, na jaké tituly  a za jakých podmínek finanční příspěvky poskytnou. V této souvislosti vydává každý krajský úřad každoročně svá pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. V případě, že je lesní majetek situován na území národních parků, vyplácí příspěvky Ministerstvo životního prostředí (pro vojenské lesy potom Ministerstvo obrany ČR).

Podporované činnosti

 • obnova lesů poškozených imisemi
 • obnova, zajištění a výchova lesních porostů (podporuje se přirozená i umělá obnova, zajištění kultury, prořezávky, probírky, zřizování oplocenek,...)
 • sdružování vlastníků lesů malých výměr
 • ekologické a k přírodě šetrné technologie (podporuje se zpravidla soustřeďování dříví lanovkou, koněm, přibližování dříví vyvážením - tj. bez vlečení po zemi a likvidace klestu štěpkováním nebo drcením)
 • vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
 • vyhotovení LHP
 • ostatní hospodaření v lesích
 • chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Většina krajů poskytuje v současnosti dotační prodporu především na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie.

Výše dotace

 • dle konkrétního dotačního titulu

Pro koho je program určen

 • žadatelem může být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa za podmínky, že lesní pozemky, kterých se předmět podpory týká, nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje.

Podmínky

 • dle konkrétního dotačního titulu
 • zásadní podmínkou je řádné hospodaření v lese v souladu s právními předpisy a dle platného LHP/LHO

Doplňující informace

Žádosti o dotace se podávají na příslušných krajských úřadech. V případě zájmu o poradenství využijte náš kontaktní formulář.