Natura 2000 - dotace na zachování hospodářského souboru

O programu

Program je určen pro kompenzaci újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů. Podporuje se zachování hospodářských souborů s vysokou biodiverzitou při vypracování nového LHP.

Podporuje se zachování HS těchto porostních typů:

Poslední číslice kódu hospodářského souboru Typ porostu
2 jedlový
5 dubový
6 bukový
7 ostatní listnatý
8 topolový
9 nízký les (pařeziny)

Výše dotace

  • 60 € na 1 hektar porostní skupiny ročně

Pro koho je program určen

  • žadatelem může být soukromý vlastník lesního pozemku (příp. sdružení soukromých vlastníků s právní subjektivitou)
  • žadatelem nemůže být stát, státní podnik, obec, kraj, příspěvková organizace, organizační složka státu, veřejné výzkumné instituce

Podmínky

  • žadatel se zavazuje zadat zpracovateli nového LHP požadavek na zachování současných hospodářských souborů ve vybraných porostních skupinách (porostní skupině)
  • vybraná porostní skupina musí mít nejméně 50 % své výměry na území Natura 2000
  • vybraná porostní skupina musí být ve věku alespoň začátku obnovy (tzn., že nový LHP musí předepisovat v této porostní skupině obnovu (buďto těžbu a následnou obnovu nebo se již jedná o holinu)
  • příjemce podpory je povinen dodržet doporučenou obnovní druhovou skladbu nebo způsob obnovy lesa
  • žadatel musí plnit podmínky programu 20 let
  • žadatel musí mít platný LHP/LHO v digitální podobě uložené v datovém skladu (IDC) ÚHUL
  • žadatel každoročně předkládá „oznámení o zachování porostního typu“, potvrzené odborným lesním hospodářem

Máte o program zájem?

Využijte prosím náš kontaktní formulář.