Kalamita a prevence

(dotace na obnovu lesa po kalamitách a prevenitvní opatření)

O programu

Program je určen na podporu obnovy lesa po kalamitách a s tím souvisejících činností:

 • mimořádná opatření při kalamitách
 • odstraňování poškozených lesních porostů po kalamitách určených k rekonstrukci do 40 let věku
 • umělá obnova síjí nebo sadbou na plochách po kalamitních těžbách včetně přípravy těchto ploch před obnovou
 • odstraňování škod způsobených povodněmi

Dále je program určen na podporu preventivních opatření v lesích proti kalamitám:

 • preventivní ochranná opatření proti zamezení (zmírnění) kalamitních škod v lesích
 • preventivní protipovodňová opatření

Příklady projektů

Např. zalesnění holiny po kalamitě, hrazení bystřin (v rámci protipovodňových opatření) aj.

Výše dotace

 • až 100 % z celkových výdajů

Pro koho je program určen

 • vlastník/nájemce lesního pozemku (PUPFL), sdružení s právní subjektivitou

Podmínky

 • minimální výdaje jsou 10 000 Kč na projekt
 • v případě obnovy lesa po kalamitách je nutné stanovisko Lesní ochranné služby VÚLHM, v.v.i., potvrzující rozsah kalamity
 • podpora je poskytována v režimu "de mimimis" (tzn., že max. výše podpory pro jeden subjekt  činí 200 000 EUR za období tří let), v souladu s Českým přechodným rámcem (ze dne 7.5.2009) lze však nyní poskytnout podporu až 500 000 EUR pro jeden subjekt, a to za období od 1.1.2008 do 31.12.2010
 • žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k pozemkům souvisejícím s realizací projektu

Máte o program zájem?

Využijte prosím náš kontaktní formulář.