Lesní infrastruktura

(dotace na lesní cesty, nádrže, sklady, meliorační objekty ad.)

O programu

Program je určen na podporu výstavbu, modernizace, rekonstrukce a opravy především těchto infrastrukturních objektů:

 • lesní cesty (včetně souvisejících objektů)
 • zařízení upravující vodní režim v lesích (včetně souvisejících objektů)
 • ostatní infrastrukturní objekty a objekty sloužící lesnímu hospodářství

Příklady projektů

 • lesní cesty - např. modernizace lesní dopravní sítě, instalace svodnic, výstavba (oprava) mostů, točen, nájezdů apod.
 • zařízení upravující vodní režim v lesích - např. výstavba (oprava) retenční nádrže, odbahnění nádrže, vybudování melioračních objektů a objektů sloužících k ochraně půdy (vody).
 • ostatní infrastrukturní objekty a objekty sloužící lesnímu hospodářství - např. výstavba manipulačního skladu, skládek na dřevní hmotu, vztahuje se také na rozvody energie, vody a kanalizace

Výše dotace

 • až 100 % z celkových výdajů

Pro koho je program určen

 • fyzické i právnické osoby, obce nebo jejich svazky, sdružení s právní subjektivitou

Podmínky

 • minimální výdaje jsou 10 000 Kč na projekt
 • na lesní pozemky týkající se projektu musí mít žadatel prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy
 • v případě projektu na lesní cesty se pro účely tohoto záměru lesní cestou rozumí cesta, ke které lze dřevo přibližovat, nebo je po ní odvážet, nad 2 m šíře
 • podpora je poskytována v režimu "de mimimis" (tzn., že max. výše podpory pro jeden subjekt  činí 200 000 EUR za období tří let), v souladu s Českým přechodným rámcem (ze dne 7.5.2009) lze však nyní poskytnout podporu až 500 000 EUR pro jeden subjekt, a to za období od 1.1.2008 do 31.12.2010

Doplňující informace

Způsobilým výdajem může být také nákup pozemku.

Pro projekty na lesní cesty platí, že cesty mimo les se berou v úvahu pouze tehdy, pokud leží ve vzdálenosti max. 75 m od hranice lesa.

Máte o program zájem?

Využijte prosím náš kontaktní formulář.